Cray Valley

FolCrayValeyDrawing.jpg (22793 bytes)

BBCrayValley.jpg (20326 bytes) Foto Billy Black